• افتتاح ۸۱ طرح آب و خاک خراسان جنوبی در هفته جهاد کشاورزی

    افتتاح ۸۱ طرح آب و خاک خراسان جنوبی در هفته جهاد کشاورزی

    اکبر محمدی ادامه داد: در حوزه سامانه های نوین آبیاری مطالعات خوبی در استان صورت گرفته که با ۸ هزار و ۷۸۱ هکتار، دومین استان کشور از لحاظ سطح در حال اجراء و با ۴۳۳ هکتار سطح اجراء شده از ابتدای سال تاکنون رتبه نخست از نظر سطح اجرایی و عملکرد کل سامانه های نوین