• یکشنبه های فاطمی

    یکشنبه های فاطمی

    ساعت و روز مخصوص حضرت زهرا عليها السلام در روايت، روزهاى هفته و ساعات شبانه روز، هر يك به نام مبارك يكى از معصومين نامگذارى شده است و براى هر روز و هر هفته با توجه به همين نام گذارى ادعيه و اعمالى در مفاتيح الجناح آمده است. از جمله از بين روزها روز يكشنبه