• دیدار اعضای شورای اسلامی بشرویه با رئیس سازمان بازرسی خراسان جنوبی

    دیدار اعضای شورای اسلامی بشرویه با رئیس سازمان بازرسی خراسان جنوبی

    در این دیدار که با حضور جمعی از معتمدین و مالکان اراضی موسوم به حفره و حصاران شهر بشرویه پیرامون درخواست دستور جهت تسریع در بازنگری طرح جامع شهری صورت گرفته بود، شاکری رئیس و سخنگوی شورای شهر بشرویه به ارائه گزارشی پیرامون خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حوزه بهداشت و درمان در