• بشرویه به عنوان شهری موفق در حوزه بافت تاریخی

    بشرویه به عنوان شهری موفق در حوزه بافت تاریخی

      آقای عباس زاده افزود که برای ارتقاء فعالیت‌های ستاد بازآفرینی در بخش بافت تاریخی شهر بشرویه، تصمیمات مهمی اتخاذ شده است. او تاکید کرد که تمهیداتی برای اجرای ضوابط مختص شهر بشرویه و شهرهای مشابهی که طرح‌های ویژه دارند در نظر گرفته شده و این تصمیمات پس از تصویب در شورای مسکن استان به