• بسیج سازندگی بشرویه در همه حوزه ها خوب و موثر عمل کرده است

    بسیج سازندگی بشرویه در همه حوزه ها خوب و موثر عمل کرده است

      وی با تاکید بر اینکه بسیج سازندگی یکی از این نهادهایی است که جوشش و حرکت جهادی سریع و با هدف رفع محرومیت زدایی و تسهیل امور و نیز خنثی نمودن توطئه های دشمنان در ذات آن وجود دارد و توانسته است در زمینه اشاعه فرهنگ بسیج در جامعه به خوبی کار کند، افزود: