• برداشت خوشه های طلایی گندم در شهرستان بشرویه

    برداشت خوشه های طلایی گندم در شهرستان بشرویه

    سرچاهی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه در این خصوص با اشاره به عزم دولت سیزدهم برای حمایت از گندم کاران و خودکفایی درتولید گندم به عنوان یک کالای راهبردی با افزایش نرخ خرید تضمینی از کشاورزان، به عزم مجموعه جهاد کشاورزی بر حمایت از کشاورزان به عنوان ضامن امنیت غذایی کشور نیز اشاره کرد. شایان