• همسان سازی شناسه بشرویه نیوز در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها

    همسان سازی شناسه بشرویه نیوز در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها

      پیرو پیشنهاد کاربران محترم و اعضای کانال ها در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها مبنی بر ایجاد تنوع در ارائه خدمات مجازی و دسترسی هر چه بیشتر کاربران در شبکه های اجتماعی و پیام رسان های مختلف؛ مقرر گردید فعالیت “پایگاه خبری بشرویه نیوز” در شبکه های اجتماعی حتی المقدور با یک