• بیان مشکلات بشرویه فقط در ۳۰ ثانیه

    بیان مشکلات بشرویه فقط در ۳۰ ثانیه

    وی افزود: در شرایطی که شهرستانهای همسایه و مرکز استان در حدود ۱۰ دقیقه درحضور معاونت محترمه رئیس جمهور به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند. اما در یک اقدام غیرمنطقی زمانی که بنا به درخواست معاونت محترم رئیس جمهور، نوبت بقیه شهرستانها رسید با تذکرات پی در پی دست اندرکاران ” که ۳۰ ثانیه