• فرماندار بشرویه: تبریک هفته صرفه جویی

    پیام فرماندار شهرستان بشرویه به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب به نام خدا هفته اول تیر، هم زمان با شروع فصل تابستان، هفته صرفه جویی در مصرف آب نام گذاری شده است، امروزه جایگاه آب به عنوان یکی از محورهای اساسی توسعه بر هیچ کس پوشیده نیست. با توجه به اینکه ایران، از