• خطر ویروس تب دنگی در خراسان جنوبی را جدی بگیرید

    خطر ویروس تب دنگی در خراسان جنوبی را جدی بگیرید

    مجید شایسته اظهار داشت: با توجه به اینکه برای اولین بار حضور و استقرار پشه آئدس اجیپتی (ناقل اصلی بیماری) سال‌های گذشته در مناطق جنوبی کشور از جمله استان هرمزگان گزارش و تایید شده است و همچنین رفت و آمد ساکنین مناطق جنوبی و شرقی کشور به پاکستان خطر استقرار ویروس تب دنگی در استان