• ارائه راهکار فوری برای جبران ‎کمبود معلم در آغاز سال تحصیلی + تصویر نامه

    ارائه راهکار فوری برای جبران ‎کمبود معلم در آغاز سال تحصیلی + تصویر نامه

    راهکارهای اعلام شده در ین نامه مختصرا به شرح ذیل است: 🚩 دادن مجوز حق التدریس ۲۴ ساعت به بازنشستگان 🚩ابطال ماموریت معلمین مامور به سایر دستگاه ها 🚩 ابطال ماموریت نیروهای رسمی به مدارس غیردولتی 🚩تدریس ۶ ساعت موظف برای کلیه کارکنان اداری 🚩 اعطای مجوز ۶ ساعت حق التدریس به نیروهای اداری 🚩لغو