• جلوگیری از خسارت آهوان به مزارع کشاورزی در منطقه نیگنان

    جلوگیری از خسارت آهوان به مزارع کشاورزی در منطقه نیگنان

    علی آزاد رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان بشرویه گفت: با وجود توزیع علوفه خشک در زیستگاه آهو، ولی متاسفانه به دلیل خشکسالی و عدم بارندگی پاییزه و از طرفی شروع کاشت محصولات از قبیل گندم و جو، آهوان با حمله به مزارع کشاورزی مشکلاتی را برای کشاورزان منطقه به وجود آورده که به منظور