• عقیم سازی سگ های پناهگاه حیوانات شهرداری بشرویه

    عقیم سازی سگ های پناهگاه حیوانات شهرداری بشرویه

    دکتر سید حمید عبدی رئیس شبکه دامپزشکی بشرویه گفت: در راستای دستورالعمل ساماندهی حیوانات بلاصاحب سگ‌های پناهگاه حیوانات قبل از رهاسازی و واگذاری عقیم سازی می شود. وی ادامه داد با حضور دو روزه دامپزشکان کلینیک های دامپزشکی بخش خصوصی شهرستان مشهد در شهرستان بشرویه فرایند عقیم سازی سگهای مرکز نگهداری حیوانات بلاصاحب شهرداری بشرویه انجام گردید.