• گواهینامه ثبت رویداد جشنواره شهاب باران برساوشی شهرستان بشرویه

    گواهینامه ثبت رویداد جشنواره شهاب باران برساوشی شهرستان بشرویه

      گواهینامه ثبت رویداد در تقویم رویدادهای گردشگری ج.ا.ایران   بدینوسیله گواهی میگردد در راستای تحقق موضوع «ساماندهی و حرفه ای سازی گردشگری رویداد» از راهبرد «ساماندهی مقصدها و مسیرهای جدید گردشگری» در سند تحول دولت مردمی،   رویداد گردشگری جشنواره شهاب باران برساوشی واقع در استان خراسان جنوبی شهرستان بشرویه   که هر ساله