• تحویل یک دستگاه سی تی اسکن برای بشرویه

    تحویل یک دستگاه سی تی اسکن برای بشرویه

    سرپرست دانشگاه علوم‌پزشکی بیرجند از تحویل یک دستگاه سی تی اسکن برای بیمارستان بشرویه به ارزش ۶ میلیارد تومان خبرداد . موسوی میرزایی افزود: بخشی از این مبلغ را هیات امنای صرفه جویی ارزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخشی هم از سوی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند پرداخت شده است. وی گفت: این