• مدیران دستگاه های اجرایی به تعهد خود در اجرای مصوبات سفر استاندار عمل کنند

    مدیران دستگاه های اجرایی به تعهد خود در اجرای مصوبات سفر استاندار عمل کنند

    وی با اشاره به اینکه قبل از زمان اعلام مصوبات سفر استاندار، از مدیران دستگاه های اجرایی در این زمینه نظر خواهی می شود، افزود: زمانی که مدیری پذیرفت که امکان اجرای مصوبه مورد نظر وجود دارد باید به تعهد خود نیز در این خصوص عمل کند. به گفته وی؛ بعد از اینکه همه مصوبات

  • در جلسه شورای اداری شهرستان مطرح گردید

    مهندس شفیعی فرماندار شهرستان بشرویه در جلسه شورای اداری شهرستان بااشاره به مناسبت ها و برنامه های اجرا شده در ماه های اخیر گفت: یکی از این برنامه ها، برگزاری انتخابات بود که خوشبختانه انتخابات با مطلوبیت و شرایط خاص در شهرستان برگزار شد و درصد مشارکت خوبی در سطح استان داشته ایم. وی افزود: