• ضرورت اهتمام به سامان دهی مصرف آب در بشرویه + تصاویر

    ضرورت اهتمام به سامان دهی مصرف آب در بشرویه + تصاویر

    وی در بازدید از نحوه ی آبیاری فضای سبز سطح شهر افزود : در آبیاری فضاهای سبز حتی المقدور از آب قنات شهرداری استفاده می شود و از استفاده آب شرب شهری جز در موارد ضروری اجتناب می گردد. وی با اشاره به آبیاری باتانکر گفت: فضاهایی که خودرو حمل تانکر آب به آن دسترسی