• فاطمه در صدر نام های فرزندان ایرانی

    فاطمه در صدر نام های فرزندان ایرانی

    به گزارش روابط عمومی اداره ثبت احوال شهرستان بشرویه به نقل از مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال، بیشترین نامگذاری در ٩ ماهه اول امسال در کشور به نام مبارک حضرت فاطمه (س) بوده است. بر اساس این گزارش، بیشترین فراوانی نام برای دختران با نام فاطمه ١٠ هزار و ٧٧١ جزو نام منتخب