• عرصه های مختلف کارآمدی دولت را برای مردم نمایان کنید

    عرصه های مختلف کارآمدی دولت را برای مردم نمایان کنید

    دکتر فتاح فتاحی با بیان اینکه شاید کم کاری ها و ضعف هایی در خدمت رسانی به خراسان جنوبی وجود داشته باشد، افزود: رسانه های خراسان جنوبی باید روایت صحیح و دست اولی از سفر دوم رئیس جمهور به مردم ارائه کنند. مشاور عالی سخنگوی دولت خطاب به فعالان رسانه های استان گفت: بر اساس عرق