• افتتاح پروژه آبیاری کم فشار موتور پمپ صارمی

    افتتاح پروژه آبیاری کم فشار موتور پمپ صارمی

    به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه؛ در ادامه پروژه های افتتاحی سومین روز از هفته جهاد کشاورزی، پروژه آبیاری کم فشار موتور پمپ صارمی به بهره برداری رسید. بدلیل کمبود منابع آبی و لزوم صرفه جویی در مصرف آب مدیریت سیستم های آبیاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است که توزیع مناسب