• حضور مسئولین شهرستان در دفتر هنر مردمی بشرویه

    حضور مسئولین شهرستان در دفتر هنر مردمی بشرویه

    در این بازدید حسینی نژاد مسئول دفتر هنر مردمی حوزه هنری شهرستان ضمن تشکر از حمایت های مسئولین محترم شهرستان گوشه ای از فعالیت های این دفتر و همچنین فعالیت های گروه های فرهنگی هنری و هنرمندان شهرستان توضیح داد و خواستار حمایت بیشتر از ظرفیت های فرهنگی هنری شهرستان گردید.