• مدیران دستگاه های اجرایی در حل مشکلات تنها به مکاتبه اکتفا نکنند

    مدیران دستگاه های اجرایی در حل مشکلات تنها به مکاتبه اکتفا نکنند

    وی با بیان اینکه از امروز فردی در دفترم برای پیگیری مصوبات جلسات مشخص می‌شود، گفت: هرچند بعضی از مسائل امروز ریشه در گذشته دارد اما مصمم هستیم که جلسات خروجی مناسبی داشته باشند و مدیران دستگاه‌های اجرایی نباید به یک مکاتبه با تهران برای حل مشکلات اکتفا کنند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان