• الحاق ۱۵هکتار از اراضی دولتی به شهر بشرویه خراسان جنوبی

    الحاق ۱۵هکتار از اراضی دولتی به شهر بشرویه خراسان جنوبی

    وی افزود: شش هکتار از این اراضی در قالب فاز اول آماده واگذاری است و ۹ هکتار باقیمانده منوط به جابجایی کارخانه آسفالت این شهر، در فاز دوم واگذار خواهد شد. معاون شهرسازی ومعماری اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: در شهر طبس مسینای شهرستان درمیان هم درخواست واگذاری ۱۴.۵هکتار از اراضی، با