• اختصاص اعتبار به طرح توسعه اورژانس بیمارستان بشرویه

    اختصاص اعتبار به طرح توسعه اورژانس بیمارستان بشرویه

    حسینی نژاد افزود: علاوه بر این اعتبار، برای تکمیل ساخت و بهسازی آن یک میلیارد تومان دیگر نیاز است. وی گفت: مشکلات پیمانکار این طرح رفع شده است و براساس قرارداد، عملیات طرح توسعه اورژانس از ابتدای اردیبهشت دوباره آغاز می شود و در صورت تامین اعتبار، اواخر مرداد به پایان می رسد.