• خواهر خواندگی بیرجند و ترمذ فقط یک کار تشریفاتی نیست

    خواهر خواندگی بیرجند و ترمذ فقط یک کار تشریفاتی نیست

      وی با تأکید بر اینکه برخی از این تعهدات اخلاقی هستند، تصریح کرد: می‌توان از این فرصت برای انتقال تجربیات، آموزش نیروی انسانی و تجربیاتی که در حوزه شهری اندوخته شده، در دو طرف استفاده کرد. به گفته وی؛ گسترش دیپلماسی با کشورهای مختلف علاوه بر جذب سرمایه گذاری خارجی، ایجاد بازارهای جدید برای