• کودکان بشرویه ماهی سفره هفت سین خود را آزاد کردند

    کودکان بشرویه ماهی سفره هفت سین خود را آزاد کردند

    هاشم اتفاقی از همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بشرویه در اجرای این برنامه خبر داد و افزود: كودكان امروز با بها دادن به زندگی ماهی ها و رها كردن آن اهمیت دادن به حیات موجودات و محیط زیست را به خوبی نشان دادند. وی ادامه داد: در فرهنگ كهن ایرانیان بر ارزش حیات