• جلسه پیگیری و تشریح موارد مرتبط با صنف نانوایان سنگک

    جلسه پیگیری و تشریح موارد مرتبط با صنف نانوایان سنگک

    در این جلسه تذکرات لازم در خصوص افزودنی نان سنگک، تکریم مشتری، عدم پخت نان واحدهای صنفی اغذیه فروشی و نان سفارشات مجالس درحضور مشتری و… داده شد. همچنین مشکلات صنفی واحد های مربوطه درخصوص کیفیت آرد، نرخ نان و… بیان و مقررشد پیگیری لازم صورت پذیرد.