• ثبت هزارمین اثر خراسان جنوبی در فهرست میراث ملی کشور

    ثبت هزارمین اثر خراسان جنوبی در فهرست میراث ملی کشور

    او افزود: پرونده‌های ثبت مراسم صبح روسیا، مراسم رقص چوبازی، پخت آش لخشک، پخت شیرینی روورکرده، کله کنو، کله کنجد پس از بررسی نهایی در دفتر ثبت وزارت متبوع در فهرست میراث معنوی کشور ثبت شدند. گرچه کمی بیش از یک دهه است که خراسان جنوبی به استانی مستقل تبدیل شده است، اما تاریخ، سنت